Phụ trách Ban đào tạo Sau đại học

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Chánh văn phòng

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Phó chánh văn phòng

vvthang@bsneu.neu.edu.vn

Trưởng bộ môn Marketing & QTVH

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Trưởng ban đào tạo Đại học

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Giám đốc TT Phát triển Doanh nhân VIệt

Xem lý lịch khoa học chi tiết