Chánh văn phòng

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Phó chánh văn phòng

vvthang@bsneu.neu.edu.vn

Chuyên viên CNTT

‭0972 820 168‬ | tdbao@bsneu.neu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Minh Hoa

Kế toán trưởng

0912 621 164‬ | ntmhoa@bsneu.neu.edu.vn

ThS. Lê Thị Phương Linh

Văn thư | Chuyên viên - TT Phát triển Doanh nhân Việt

0983 342 888‬ | ltplinh@bsneu.neu.edu.vn

ThS. Lê Thị Mai Lan

Thủ quỹ | Chuyên viên - TT Phát triển Doanh nhân Việt

0982 261 098‬ | ltmlan@bsneu.neu.edu.vn

Chuyên viên - TT Phát triển Doanh nhân Việt

‭0912 772 740‬‬ | truonghoa@bsneu.neu.edu.vn

Phó bí thư Liên Chi Đoàn

0372 956 360‬‬ | dtbyen@bsneu.neu.edu.vn

Điều phối viên chương trình đào tạo đại học

0914 681 112‬‬ | ltthu@bsneu.neu.edu.vn

Điều phối viên chương trình đào tạo đại học

0982 072 662‬‬ | nthang@bsneu.neu.edu.vn