ThS. Tăng Vũ Hùng

Giảng viên bộ môn TCKT

Xem lý lịch khoa học chi tiết

PGS.TS. Vũ Đình Hiển

Giảng viên bộ môn TCKT

Xem lý lịch khoa học chi tiết

PGS.TS. Lê Thị Bích Ngọc

Giảng viên bộ môn TCKT

Xem lý lịch khoa học chi tiết

TS. Trần Minh Hương

Giảng viên bộ môn TCKT

Xem lý lịch khoa học chi tiết

PGS.TS. Vũ Thành Hưng

Giảng viên bộ môn Quản lý chung

Xem lý lịch khoa học chi tiết

PGS.TS. Đào Thanh Lam

Trưởng ban NCKH | Giảng viên bộ môn Quản lý chung

Xem lý lịch khoa học chi tiết

ThS. Trần Cẩm Tú

Giảng viên bộ môn Quản lý chung

Xem lý lịch khoa học chi tiết

ThS. Nguyễn Phương Mai

Giảng viên bộ môn Quản lý chung

Xem lý lịch khoa học chi tiết

ThS. Nguyễn Tuấn Minh

Phó bí thư LCD | Giảng viên bộ môn TCKT

Xem lý lịch khoa học chi tiết

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Giảng viên bộ môn Marketing & QTVH

Xem lý lịch khoa học chi tiết