Chánh văn phòng

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Chuyên viên CNTT

‭0972 820 168‬ | tdbao@bsneu.neu.edu.vn

Giám đốc TT Phát triển Doanh nhân VIệt

Xem lý lịch khoa học chi tiết