PGS.TS. Vũ Thành Hưng

Giảng viên bộ môn Quản lý chung

Xem lý lịch khoa học chi tiết

PGS.TS. Đào Thanh Lam

Trưởng ban NCKH | Giảng viên bộ môn Quản lý chung

Xem lý lịch khoa học chi tiết

ThS. Trần Cẩm Tú

Giảng viên bộ môn Quản lý chung

Xem lý lịch khoa học chi tiết

ThS. Nguyễn Phương Mai

Giảng viên bộ môn Quản lý chung

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Phó viện trưởng - Viện Quản trị Kinh doanh

Xem lý lịch khoa học chi tiết