Trưởng ban đào tạo Sau đại học

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Điều phối viên chương trình đào tạo thạc sỹ

0912 345 678 | nkly@bsneu.neu.edu.vn

Điều phối viên chương trình đào tạo thạc sỹ

‭0912 233 477‬ | dmhanh@bsneu.neu.edu.vn