Phụ trách Ban đào tạo Sau đại học

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Điều phối viên chương trình đào tạo thạc sỹ

0912 345 678 | nkly@bsneu.neu.edu.vn

Điều phối viên chương trình đào tạo thạc sỹ

‭0912 233 477‬ | dmhanh@bsneu.neu.edu.vn