Trưởng ban đào tạo Đại học

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Điều phối viên chương trình đào tạo đại học

0914 681 112‬‬ | ltthu@bsneu.neu.edu.vn

Điều phối viên chương trình đào tạo đại học

0982 072 662‬‬ | nthang@bsneu.neu.edu.vn