Tran-MInh-huong

TS. TRẦN MINH HƯƠNG

Giảng viên bộ môn TCKT

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Tran-MInh-huong

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Trần Thị Minh Hương

Năm sinh:

Học vị: Tiến sĩ

Cơ quan: Viện Quản trị Kinh doanh – ĐH KTQD

Chức danh: Giảng viên bộ môn TCKT

Điện thoại: 024-3869-0055

Di động: ‬

Email: ttmhuong@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Tải lý lịch khoa học