Lịch học các lớp của Viện QTKD Từ ngày 11/11/2013 đến ngày 17/11/2013

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

11-11

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12B

CEO 01

CEO 02

 

E-MBA 11A

 

 

Thứ3

12-11

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

E-MBA 12C

CEO 01

CEO 02

 

E-MBA 11A

E-MBA 11B

 

Thứ4

13-11

Sáng

ENGLISH 3.1

 

 

E-BBA 4B

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

ENGLISH 3.2

 

ENGLISH 2.2

ENGLISH 2.1

ENGLISH 1

E-BBA 4B

 

Tối

E-MBA 12B

 

 

E-MBA 11C

 

E-MBA 12A

 

Thứ5

14-11

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

 

 

Tối

E-MBA 12C

CEO 01

CEO 02

 

E-MBA 11A

E-MBA 11B

 

Thứ6

15-11

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

 

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

E-MBA 12B

CEO 01

CEO 02

 

E-MBA 11A

E-MBA 12A

 

Thứ7

16-11

Sáng

ENGLISH 3.1

CEO 03

CEO 04

ENGLISH 3.2

 

 

E-BBA 3

Chiều

Thi BSKT

CEO 03

CEO 04

Thi BSKT

Thi BSKT

Thi BSKT

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

17-11

Sáng

 

CEO 03

CEO 04

 

Thi E-MBA 11C

Thi E-MBA 11C

E-BBA 5

Chiều

 

CEO 03

CEO 04

 

 

 

E-MBA 12

Tối