Lịch các lớp học của Viện QTKD (Từ ngày 07/10/2013 đến ngày 13/10/2013)

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

07-10

Sáng

ENGLISH 3.2

 

 

ENGLISH 2.2

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

ENGLISH 3.1

 

 

ENGLISH 2.1

E-BBA 3B

E-BBA 4A

 

Tối

 

CEO 01

CEO 02

 

 

 

 

Thứ3

08-10

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

 

CEO 01

CEO 02

V-MBA 17

 

 

 

Thứ4

09-10

Sáng

ENGLISH 3.1

 

 

E-BBA 4B

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

ENGLISH 3.2

ENGLISH 2.2

 

ENGLISH 2.1

ENGLISH 1

E-BBA 4B

 

Tối

 

 

 

 

E-MBA 11

 

 

Thứ5

10-10

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

 

 

Tối

 

CEO 01

CEO 02

V-MBA 17

E-MBA 11

 

 

Thứ6

11-10

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

 

CEO 01

CEO 02

 

 

 

 

Thứ7

12-10

Sáng

ENGLISH 3.1

CEO 03

CEO 04

ENGLISH 3.2

 

 

E-BBA 3

Chiều

 

CEO 03

CEO 04

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

13-10

Sáng

 

CEO 03

CEO 04

 

E-MBA 11

 

 

Chiều

 

CEO 03

CEO 04

 

E-MBA 11

 

 

Tối