E-BBA

Together, We make a difference!

Bằng chính quy
ngành Quản trị Kinh doanh

Thông tin tuyển sinh

Chương trình đào tạo cử nhân chính quy

Mã tuyển sinh: EBBA

Đào tạo
theo chuẩn quốc tế

Tải brochure

Giảng dạy
bằng tiếng Anh

Go to Top