• Chương trình đào tạo cử nhân chính quy ngành QTKD bằng tiếng Anh (E-BBA)
  • Chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh Số bằng tiếng Anh (E-BDB)
  • Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (E-MBA)
  • Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Việt (V-MBA)
  • Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Việt (DBA)
  • Chương trình đào tạo Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao của doanh nghiệp (DSMD)