CÁC BƯỚC NHẬP LỚP DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN E-BBA 9 (K59)