Thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Andrews ( Hoa Kỳ )