Đề thi BSNEU Case Analysis 2017 - Vòng loại tiếng Việt

BTC thông báo

16 đội dự thi BSNEU Case Analysis 2017 tải đề thi và các tài liệu hướng dẫn tại đây:

Hướng dẫn chung

Mẫu trình bầy slide

Đề thi vòng loại tiếng Việt BSNEU Case Analysis 2017

Chúc các đội thi tốt!