Các phụ lục về hướng dẫn cho các loại văn bản thực tập EBBA 7