KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018