Thời khóa biểu E-BBA7 kỳ 1 và danh sách chia lớp E-BBA7