TỌA ĐÀM KHOA HỌC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC KINH DOANH SỐ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

TỌA ĐÀM KHOA HỌC

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC KINH DOANH SỐ

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0