Lịch học các lớp của Viện QTKD Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 1/12/2013

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

25-11

Sáng

 

 

ENGLISH 2.2

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

ENGLISH 3.1

 

ENGLISH 1

ENGLISH 2.1

E-BBA 3B

 

 

Tối

E-MBA 12B

 

 

 

 

 

 

Thứ3

26-11

Sáng

 

 

 

 

E-BBA 3A

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12C

 

 

 

 

 

 

Thứ4

27-11

Sáng

ENGLISH 3.1

 

 

 

 

 

E-BBA 4

Chiều

 

 

ENGLISH 2.2

ENGLISH 2.1

 

 

 

Tối

E-MBA 12B

 

 

E-MBA 11C

 

E-MBA 12A

 

Thứ5

28-11

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

 

 

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12C

 

 

 

 

 

 

Thứ6

29-11

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

 

 

E-BBA 3

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

 

 

Tối

E-MBA 12B

 

 

 

 

E-MBA 12A

 

Thứ7

30-11

Sáng

 

 

 

 

ENGLISH 3.1

 

E-BBA 3

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

01-12

Sáng

 Thi E-MBA 11B

 

 Thi E-MBA 11B

 

 Thi E-MBA 11A

 Thi E-MBA 11A

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

E-MBA 12

Tối