Lịch học các lớp của Viện QTKD Từ ngày 02/12/2012 đến ngày 08/12/2013

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

02-12

Sáng

 

 

Thi E-BBA 4A

Thi E-BBA 4A

Thi E-BBA 4A

Thi E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

CEO 01

CEO 02

 

E-MBA 11

E-MBA 12A

 

Thứ3

03-12

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12C

CEO 01

CEO 02

V-MBA 17

E-MBA 12A

E-MBA 12A

 

Thứ4

04-12

Sáng

 

 

 

Thi E-BBA 4A

Thi E-BBA 4A

Thi E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

E-MBA 11C

 

 

 

Thứ5

05-12

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12C

 

 

V-MBA 17

E-MBA 12A

E-MBA 12A

 

Thứ6

06-12

Sáng

 

 

Thi E-BBA 4A

Thi E-BBA 4A

Thi E-BBA 4A

Thi E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

CEO 01

CEO 02

V-MBA 17

E-MBA 12A

E-MBA 12A

 

Thứ7

07-12

Sáng

 

CEO 03

CEO 04

 

 

 

 

Chiều

 

CEO 03

CEO 04

 

 

 

 

Tối

 

 

 

V-MBA 17

 

 

 

CN

08-12

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

E-MBA 12

Tối