LỊCH CÁC LỚP HỌC CỦA VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH (Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 26/10/2014

LỊCH CÁC LỚP HỌC CỦA VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

TTĐTLT

(P202)

Thứ2

20-10

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 5C

E-BBA 5B

 

Tối

E-MBA 13A

 

 

 

 

E-MBA 12A

 

Thứ3

21-10

Sáng

 

 

E-BBA 4A

 

 

 

 

Chiều

E-BBA 5A

 

E-BBA 4B

 

E-BBA 5C

E-BBA 5B

 

Tối

E-MBA 13B

 

 

 

E-MBA 12C

V-MBA 18

 

Thứ4

22-10

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

E-BBA 4B

 

 

 

E-BBA 5

Tối

E-MBA 13B

 

Thi E-MBA 12A

 

E-MBA 12C

Thi E-MBA 12A

 

Thứ5

23-10

Sáng

 

 

E-BBA 4A

 

 

 

 

Chiều

E-BBA 5A

 

E-BBA 4B

 

E-BBA 5C

 

 

Tối

E-MBA 13A

 

 

 

E-MBA 12C

V-MBA 18

 

Thứ6

24-10

Sáng

 

 

E-BBA 4A

 

 

 

 

Chiều

E-BBA 5A

 

E-BBA 4B

 

E-BBA 5C

E-BBA 5B

 

Tối

E-MBA 13B

 

 

 

E-MBA 12C

 

 

Thứ7

25-10

Sáng

 

CEO 02

E-BBA 4A

CEO 03

 

 

 

Chiều

E-BBA 5

CEO 02

 

CEO 03

 

 

E-MBA 13

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

26-10

Sáng

 

CEO 02

 

CEO 03

 

 

 

Chiều

 

CEO 02

 

CEO 03

 

 

 

Tối