Lịch các lớp học của Viện QTKDTừ ngày 22/12/2013 đến ngày 29/12/2013

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

23-12

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12C

 

 

 

E-MBA 11

 

 

Thứ3

24-12

Sáng

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12C

 

 

 

E-MBA 11

 

 

Thứ4

25-12

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12C

 

 

E-MBA 11C

 

E-MBA 12A

 

Thứ5

26-12

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

 

 

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12C

 

 

 

E-MBA 11

 

 

Thứ6

27-12

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

 

 

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

 

 

 

Tối

E-MBA 12C

 

 

V-MBA 17

E-MBA 11

E-MBA 12A

 

Thứ7

28-12

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

29-12

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

E-MBA 12

Tối