Lịch các lớp học của Viện QTKD từ ngày 6/1/2014 đến ngày 12/1/2014

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

TTĐTLT

Thứ2

06-01

Sáng

 

 

 

 

E-BBA- 3B

E-BBA- 4B

 

Chiều

 

 

 

 

E-BBA- 3A

E-BBA- 4A

 

Tối

BSKT-2

 

TTDTLT

 

TTDTLT

 

PS2-P201

Thứ3

07-01

Sáng

E-BBA- 5B

 

 

 

E-BBA- 3B

E-BBA- 4B

 

Chiều

E-BBA- 5A

 

 

 

E-BBA- 3A

E-BBA- 4A

 

Tối

BSKT- 1

 

 

 

 

 

PS1-P201

Thứ4

08-01

Sáng

E-BBA- 5B

 

 

 

E-BBA- 3B

E-BBA- 4B

 

Chiều

E-BBA- 5A

 

 

 

E-BBA- 3A

E-BBA- 4A

 

Tối

BSKT-2

 

 

E-MBA 11C

TTDTLT

 

PS2-P201

Thứ5

09-01

Sáng

E-BBA- 5B

 

 

 

E-BBA- 3B

E-BBA- 4B

 

Chiều

E-BBA- 5A

 

 

 

E-BBA- 3A

E-BBA- 4A

 

Tối

BSKT- 1

 

 

 

 

 

PS1-P201

Thứ6

10-01

Sáng

E-BBA- 5B

 

 

 

E-BBA- 3B

E-BBA- 4B

 

Chiều

E-BBA- 5A

 

 

 

E-BBA- 3A

E-BBA- 4A

 

Tối

BSKT-2

 

 

 

TTDTLT

 

PS2-P201

Thứ7

11-01

Sáng

 

 

 

 

 

E-BBA- 4B

 

Chiều

 

 

 

 

 

E-BBA- 4A

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

12-01

Sáng

Thi E-MBA 12B

 

Thi E-MBA 12B

 

 

 

 

Chiều

Thi E-MBA 11

 

Thi E-MBA 11

 

Thi E-MBA 11

Thi E-MBA 11

 

Tối