Lịch các lớp học của Viện QTKD từ ngày 30/12/2013 đến ngày 05/1/2014

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

TTĐTLT

Thứ2

30-12

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

E-MBA 11

 

 

Thứ3

31-12

Sáng

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

Thi E-BBA 5

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

E-MBA 11

 

 

Thứ4

01-01

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

Thứ5

02-01

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

BSKT- 1

 

 

 

 

 

PS1-P201

Thứ6

03-01

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

BSKT-2

 

 

 

 

E-MBA 12B

PS2-P201

Thứ7

04-01

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

05-01

Sáng

Thi E-MBA 12C

 

Thi E-MBA 12C

 

Thi E-MBA 12A

Thi E-MBA 12A

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

E-MBA 12-P202

Tối