Lịch các lớp học của Viện QTKD (Từ ngày 16/09/2013 đến ngày 22/09/2013)

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

16-09

Sáng

 

 

 

E-BBA 4B

 

E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

V-MBA 16

 

V-MBA 17

E-MBA 11B

E-MBA 11A

 

 

Thứ3

17-09

Sáng

 

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

V-MBA 16

 

V-MBA 17

 

 

 

 

Thứ4

18-09

Sáng

 

 

 

E-BBA 4B

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4B

 

Tối

 

 

 

E-MBA 11B

 

 

 

Thứ5

19-09

Sáng

 

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

E-BBA 3B

 

 

Tối

V-MBA 16

 

V-MBA 17

 

 

 

 

Thứ6

20-09

Sáng

E-BBA 2B

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 2A

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

 

 

V-MBA 17

E-MBA 11B

 

 

 

Thứ7

21-09

Sáng

 

 

 

 

 

 

E-BBA 3

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

22-09

Sáng

 

 

V-MBA 17

 

 

 

 

Chiều

 

 

V-MBA 17

 

 

 

 

Tối