Lịch các lớp học của Viện QTKD (Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 20/10/2013)

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

14-10

Sáng

ENGLISH 3.2

 

 

E-BBA 4B

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

ENGLISH 3.1

 

 

ENGLISH 2.1

E-BBA 3B

E-BBA 4A

 

Tối

BSKT 01

CEO 01

CEO 02

 

 

 

 

Thứ3

15-10

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

Thi MINTA

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

BSKT 02

CEO 01

CEO 02

V-MBA 17

 

 

 

Thứ4

16-10

Sáng

ENGLISH 3.1

 

 

E-BBA 4B

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

ENGLISH 3.2

ENGLISH 2.2

 

ENGLISH 2.1

ENGLISH 1

E-BBA 4B

 

Tối

BSKT 01

 

 

 

E-MBA 11

 

 

Thứ5

17-10

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

 

 

Tối

BSKT 02

CEO 01

CEO 02

V-MBA 17

E-MBA 11

 

 

Thứ6

18-10

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

 

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

BSKT 01

CEO 01

CEO 02

 

 

 

 

Thứ7

19-10

Sáng

ENGLISH 3.1

CEO 03

CEO 04

ENGLISH 3.2

 

 

E-BBA 3

Chiều

 

CEO 03

CEO 04

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

20-10

Sáng

 

CEO 03

CEO 04

 

E-MBA 11

 

E-BBA 5

Chiều

 

CEO 03

CEO 04

 

E-MBA 11

 

BSKT

Tối