Lịch các lớp học của Viện QTKD (Từ ngày 09/09/2013 đến ngày 15/09/2013)

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

09-09

Sáng

 

 

 

 

 

E-BBA 4A

 

Chiều

Thi E-BBA 2

 

Thi E-BBA 2

Thi E-BBA 2

Thi E-BBA 2

 

 

Tối

V-MBA 16

 

 

E-MBA 11B

E-MBA 11A

 

 

Thứ3

10-09

Sáng

 

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

Thứ4

11-09

Sáng

 

 

 

E-BBA 4B

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

Thi E-BBA 2

 

Thi E-BBA 2

Thi E-BBA 2

Thi E-BBA 2

E-BBA 4B

 

Tối

 

 

 

E-MBA 11B

E-MBA 11A

 

 

Thứ5

12-09

Sáng

 

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

E-BBA 3B

 

 

Tối

V-MBA 16

 

 

 

 

 

 

Thứ6

13-09

Sáng

 

 

 

 

 

E-BBA 4A

 

Chiều

Thi E-BBA 2

E-BBA 3B

Thi E-BBA 2

Thi E-BBA 2

Thi E-BBA 2

E-BBA 4B

 

Tối

 

 

 

E-MBA 11B

 

 

 

Thứ7

14-09

Sáng

 

 

 

 

 

 

E-BBA 3

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

15-09

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối