Lịch các lớp học của Viện QTKD (Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013)

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

04-11

Sáng

ENGLISH 3.2

 

ENGLISH 2.2

E-BBA 4B

E-BBA 3A

 

 

Chiều

ENGLISH 3.1

 

 

ENGLISH 2.1

E-BBA 3B

E-BBA 4A

 

Tối

 

CEO 01

CEO 02

E-MBA 11C

E-MBA 11A

 

 

Thứ3

05-11

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

E-MBA 12C

CEO 01

CEO 02

 

E-MBA 11A

E-MBA 11B

 

Thứ4

06-11

Sáng

ENGLISH 3.1

 

 

E-BBA 4B

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

ENGLISH 3.2

 

ENGLISH 2.2

ENGLISH 2.1

ENGLISH 1

E-BBA 4B

 

Tối

E-MBA 12B

 

 

E-MBA 11C

 

E-MBA 12A

 

Thứ5

07-11

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

 

 

Tối

E-MBA 12C

CEO 01

CEO 02

 

E-MBA 11A

E-MBA 11B

 

Thứ6

08-11

Sáng

E-BBA 5A

 

 

 

 

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 5B

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

E-MBA 12B

CEO 01

CEO 02

 

E-MBA 11A

E-MBA 12A

 

Thứ7

09-11

Sáng

ENGLISH 3.1

CEO 03

CEO 04

ENGLISH 3.2

 

 

E-BBA 3

Chiều

Thi BSKT

CEO 03

CEO 04

Thi BSKT

Thi BSKT

Thi BSKT

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

10-11

Sáng

 

CEO 03

CEO 04

 

 

 

E-BBA 5

Chiều

 

CEO 03

CEO 04

 

 

 

E-MBA 12

Tối