Lịch các lớp học của Viện QTKD (Từ ngày 02/09/2013 đến ngày 08/09/2013)

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P.202

TTĐTLT

Thứ2

02-09

Sáng

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

 

Chiều

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

 

Tối

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

NGHỈ 2-9

 

Thứ3

03-09

Sáng

 

 

 

E-BBA 4B

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

 

 

 

E-MBA 11B

 

 

 

Thứ4

04-09

Sáng

E-BBA 2B

 

 

E-BBA 4B

 

E-BBA 4A

 

Chiều

E-BBA 2A

 

 

 

 

E-BBA 4B

 

Tối

 

 

 

E-MBA 11B

E-MBA 11A

 

 

Thứ5

05-09

Sáng

E-BBA 2

 

 

E-BBA 4B

E-BBA 3A

E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

E-BBA 3B

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

Thứ6

06-09

Sáng

 

 

 

E-BBA 4B

 

E-BBA 4A

 

Chiều

 

 

 

 

E-BBA 3B

E-BBA 4B

 

Tối

 

 

 

E-MBA 11B

 

 

 

Thứ7

07-09

Sáng

E-BBA 2B

 Thi  E-BBA 5

 Thi  E-BBA 5

 Thi  E-BBA 5

 Thi  E-BBA 5

 Thi  E-BBA 5

E-BBA 3

Chiều

E-BBA 2A

 Thi  E-BBA 5

 Thi  E-BBA 5

 Thi  E-BBA 5

 Thi  E-BBA 5

 Thi  E-BBA 5

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

  08-09

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối