Bộ môn quản lý chung

1. PGS. TS. Vũ Thành Hưng

2. TS. Đào Thị Thanh Lam

3. ThS.Trần Cẩm Tú

4. Nguyễn Phương Mai