Bộ môn Marketing & Quản trị vận hành:

 

1. TS. Nguyễn Quốc Duy - Trưởng bộ môn

2. PGS.TS. Lê Thị Lan Hương

3. TS. Trần Văn Hùng

4. TS. Trần Thị Hồng Việt

5. TS. Lê Thị Mỹ Linh

6. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

7. ThS. Lê Văn Nam