ThS. Nguyễn Thị Minh Hoa

           avata nu.jpg              

ThS. Nguyễn Thị Minh Hoa

Vị trí công tác: Kế Toán - Viện Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (84-4) 38690055 / 106   Email: minhhoa@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Thị Minh Hoa

Năm sinh

 

Nơi sinh

 

Địa chỉ liên lạc

 

Học vị

Thạc Sĩ

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)