ThS. Đoàn Minh Hạnh

               avata nu.jpg              

ThS. Đoàn Minh Hạnh

Vị trí công tác: Chuyên viên chương trình sau đại học Viện Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (84-4) 38690055 / 145   Email: dmhanh@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Đoàn Minh Hạnh

Năm sinh

 

Nơi sinh

 

Địa chỉ liên lạc

 

Học vị

ThS. Đoàn Minh Hạnh

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)