Ban lãnh đạo Viện

Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh

1. PGS.TS. Lê Thị Lan Hương 

Phó viện trưởng Quản trị Kinh doanh

2. PGS.TS. Bùi Đức Tuân